به منظور تعیین مشخصات شبکه الکتریکی و طراحی اتاق الکتریکال
شما هم اکنون یک شماره پیکربندی دارید

منبع تغذیه بدون وقفه (یوپی‌اس)

پارامترهای الکتریکی پیشنهادی

مقدار نامی جریان برای حفاظت ورودی یکسوکننده (رکتیفایر)

مقدار نامی جریان برای حفاظت ورودی کمکی

مقدار نامی جریان برای حفاظت ورودی

ترمینال های یکسوکننده (رکتیفایر)

ترمینال های بای‌پس

ترمینال های باتری

ترمینال های خروجی

اندازه کابل باتری

شما هم اکنون یک شماره پیکربندی دارید

پارامترهای اتاق الکتریکال

عرض یوپی‌اس (میلیمتر)

ارتفاع یوپی‌اس (میلیمتر)

طول یوپی‌اس (میلیمتر)

وزن یوپی‌اس (کیلوگرم)

تلف حرارتی یو‌پی‌اس (W-Kcal/h-BTU/h)